ترجمه کامل انجیل

.

 

فیلسوف جرج سانتایانا تعصب را اینچنین تعریف کرده‌است: «تلاش خود را مضاعف کردن وقتی هدف را فراموش کرده‌اید».
به باور وینستون چرچیل، «متعصب کسی است که نمی‌تواند نظر خود را تغییر دهد یا موضوع را عوض کند».
با هر دو تعریف، متعصب، استانداردهای بسیار سخت و سفت و آستانه تحمل پایین برای آرا و نظرهای مخالف دارد.

کرونا ثابت کرد که انسانهای جهان کورکورانه پیرو حرکات و عکس العمل های جمعی هستند
چرا که مطالعه دارای زحمت و مشقت است و تقلید راحت ترین راه برای انسان های تنبل میباشد.

زمانی که خیابان ها حرکت میکنم و افرادی را با ماسک میبینم / احساس میکنم عینک درون بینی زده ام و میتوانم درون افراد  رو با چشم دنیوی ببینم.

با مطالعه انجیل و تورات و نحج البلاغه و قرآن خواهید فهمید کلیه ادیان دارای هدف به بردگی کشیدن انسانها ایجاد شده اند و با شناخت خصلت دنباله رو بودن جمعی آنها و تنبلی آنها میتوانند بر آنها و اموالشان و افکارشان مسلط شد.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28