پمپ-سانتریفوژ،-سیرکوله،منوپمپ بهلول،روتور،استاتور،Centrifugal pump