ترجمه انجیل

بازدید: 78

فایل های صوتی ترجمه فارسی انجیل

آشنایی با مذهب مسیحیت

کاری از شرکت تندیس کیان پارس با مدیریت مهندس افشار  باشد که دانسته و با تحقیق در دینی باشید. نه دین میراثی داشته باشید

   

NUMBER 1

NUMBER 2

NUMBER 3

NUMBER 4

NUMBER 5

NUMBER 6

NUMBER 7

NUMBER 8

NUMBER 9

NUMBER 10

NUMBER 11

NUMBER 12

NUMBER 13

NUMBER 14

NUMBER 15

NUMBER 16

NUMBER 17

NUMBER 18

14/01/2018

ترجمه انجیل

بازدید: 78فایل های صوتی ترجمه فارسی انجیل آشنایی با مذهب مسیحیت کاری از شرکت تندیس کیان پارس با مدیریت مهندس افشار  باشد که دانسته و با […]